Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

Vårt miljöarbete

Tina Larsson

Som leverantör av miljöprodukter och tjänster för mark, bygg och anläggning arbetar vi på Svenska Geotech AB ständigt för att kunna erbjuda våra kunder hållbara lösningar och samtidigt minska vår klimatpåverkan. En stor del av vår verksamhet bygger på att utföra, informera och konsultera om produkter för miljöförbättrande åtgärder inom dessa områden.

 

Sedan vårt företag grundades har vi erbjudit produkter och system som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. I ett tidigt skede var vi involverade i tätningssystem för deponier samt insamling av lakvatten för att förhindra föroreningar från att komma ut i vår natur. Miljövänlighet har alltid varit en stor del av vår strategi och vi är glada över att både nationella samt internationella organisationer sammansluter för att minska vår klimatpåverkan.

 

”Den 28 november godkände Europaparlamentet en resolution som uppmanar EU att fastställa att klimatneutralitet senast år 2050 är dess långsiktiga klimatmål inom ramen för Parisavtalet”

 

Enligt en rapport från IVA och Sveriges Byggindustrier är klimatpåverkan räknat på ett år från bygg- och anläggningsindustrin nästan lika mycket som hela biltrafiken. Samtidigt har Trafikverket som mål att succesivt minska klimatpåverkan av sina stora projekt under de kommande åren och vara helt klimatneutrala senast år 2050.

 

Våra miljömässiga mål

Hänsyn till miljö och människor ska genomsyra verksamheten. För att minska den negativa inverkan och öka den positiva inverkan ska vi på Svenska Geotech AB:

 • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
 • Påverka, ställa krav, uppmuntra, informera och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer kring miljöförbättrande åtgärder.
 • Följa gällande miljölagstiftning för vår verksamhet.
 • Sträva efter att minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.
 • Samarbeta med tillverkare som är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
 • Ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.
 • Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall.
 • Tillsammans arbeta för att förebygga föroreningar av miljön och ständigt förbättra vårt miljöarbete.

 

Våra produkter

Nedan är en sammanställning av våra produkter som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande och minskade klimatpåverkan.

 • Asfaltarmering
  Armering av asfaltlagret kan minska tjockleken samt öka livslängden för den hårdgjorda ytan och därmed minska klimatpåverkan.
 • Bentonitprodukter
  Strömningsavskärande och täta barriärer för att förhindra föroreningar från att komma ut i naturen. Bentonit är en naturprodukt framställd ur lera från ursprungligen vulkanisk aska.
 • Byggkomplement
  Flertalet av våra byggkomplement bidrar till bättre klimat och miljö med radon- och koldioxidtätande egenskaper samt kvarsittande formar som minskar materialåtgång.
 • Dagvattenmagasin
  Insamling, filtrering, och fördröjning av dagvatten som till skillnad mot stenkistor medför stora miljöfördelar.
 • Dräneringsmatta
  Ett alternativ för klimatsmart dränering där behovet av makadam kan delvist eller fullständigt minskas.
 • Dustex
  Dammbindning med hjälp av naturprodukt framställd ur Lignin. Till skillnad från salter minskas föroreningar i mark samt behovet av underhåll.
 • Geomembran
  Tätskikt för installation inom dammar, deponi och övrig vattenhantering för att förhindra föroreningar från att komma ut i naturen.
 • Geonät
  Stabilisering med hjälp av geonät kan resultera i minskad tjocklek av överbyggnad samt ökad livslängd. Alltså minskar materialåtgången och behovet av underhåll.
 • Stödmurar med jordarmering
  En stödmur med jordarmering kan minska klimatpåverkan eftersom muren kan byggas med befintlig schaktmassa och färre transporter av material.